Tuesday, November 10, 2009

Venkatesha Suprabhatha

Kowsalya supraja Rama poorva sandhya pravarthathe
Uthishta narasardoola karthavyam daivamahnikam (Twice)

Uthishtothishta Govinda uthishta garudadhwaja
Uthishta kamalakantha thrilokyam mangalam kuru (Twice)

Mathassamasta jagatham madukaitabhare:
Vakshoviharini manohara divyamoorthe
Sree swamini srithajana priya danaseele
Sree Venkatesadayithe thava suprabhatham (Twice)

Thavasuprabhathamaravindalochane
Bhavathu prasanna mukhachandra mandale
Vidhisankarendra vanithabhirarchithe
Vrishasaila nathadavithel davanidhe

Athriyadhi saptharushayssamupasyasandyam
Aakasa sindhu kamalani manoharani
Aadaya padhayuga marchayithum prapanna:
Seshadrisekhara vibho! Thava suprabhatham

Panchananabja bhava shanmukavasavadhya:
Tryvikramadhi charitham vibhudhasthuvanthi
Bhashapathipatathi vasara shuddhi marath
Seshadri sekhara vibho! thava subrabhatham

Eeshathprapulla saraseeruha narikela
Phoogadrumadi sumanohara Balikanam
Aavaathi mandamanilassaha divya gandhai:
Seshadri shekara vibho! thava suprabhatham

Unmeelya nethrayugamuththama panjarasthaa:
Paathraa vasishta kadhaleephala payasani Bhukthvaa
saleelamatha keli sukha: patanthi
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham

Thanthreeprakarshamadhuraswanaya
vipanchyaa Gayathyanantha charitham
thava naradopi Bhashasamagrama sakruthkara sararammyam
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham

Brungavaleecha makaranda rashanuvidda
Jhankara geetha ninadaissa sevanaya
Niryathyupaantha sarasee kamalodarebhyaha
Seshadri sekhara vibhol thava suprabhatham

Yoshaganena varadhadni vimathyamaane
Ghoshalayeshu dhadhimanthana theevraghoshaaha
Roshaathkalim vidha-dhathe kakubhascha kumbhaha
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham

Padmeshamithra sathapathra kathalivargha
Harthum shriyam kuvalayasya nijanga Lakshmya
Bheree ninadamiva bibrathi theevranadam
Seshadri sekhara vibho! thava suprabhatham

Sreemannabheeshta varadhakhila lookabandho
Sree Sreenivasa Jagadekadayaika sindho
Sree devathagruha bhujanthara divyamurthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Sree swamy pushkarinikaplava nirmalangaa
Sreyorthino hara viranchi sanadadhyaha
Dware vasanthi varavethra hathothamangaha:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Sree seshasaila garudachala venkatadri
Narayanadri vrishabhadri vrishadri mukhyam
Akhyam thvadeeyavasathe ranisam vadanthi
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Sevaaparaashiva suresa krusanudharma
Rakshombhunatha pavamana dhanadhi nathaha:
Bhaddanjali pravilasannija seersha deSaha:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Dhateeshuthevihagaraja mrugadhiraja
Nagadhiraja gajaraja hayadhiraja:
Swaswadhikara mahimadhika marthayanthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Sooryendhubhouma bhudhavakpathi kavya souri
Swarbhanukethu divishathparishathpradanaa:
Twaddhasa dasa charamavadhidaasa daasa:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Thwathpadadhulibharita spurithothha manga:
Swargapavarga nirapeksha nijantharanga:
Kalpagamakalanaya kulatham labhanthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Thvadgopuragra sikharani nireekshmana
Swargapavarga padaveem paramam shrayantha:
Marthyaa manushyabhuvane mathimashrayanthe
Sree Venkatachalapathe! thava Suprabhatham

Sree bhoominayaka dayadhi gunammruthabdhe
Devadideva jagadeka saranya moorthe
Sreemannanantha garudadibhirarchithangre
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Sree Padmanabha Purushothama Vasudeva
Vaikunta Madhava Janardhana chakrapane
Sree vathsachinha saranagatha parijatha
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Kandarpa darpa hara sundara divya murthe
Kanthaa kuchamburuha kutmialola drishte
Kalyana nirmala gunakara divyakeerthe
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Meenakruthe kamatakola Nrusimha varnin
Swamin parashvatha thapodana Ramachandra
Seshamsharama yadhunandana kalki roopa
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Elaa lavanga ghanasaara sugandhi theertham
Divyam viyathsarithi hemaghateshu poornam
Drutwadhya vaidika sikhamanaya: prahrushta:
Thishtanthi Venkatapathe! thava suprabhatham

Bhaswanudethi vikachani saroruhani
Sampoorayanthi ninadai: kakubho vihangha:
Sree vaishnavassathatha marthitha mangalasthe
Dhamasrayanthi thava Venkata! subrabhatham

Bhramadayassuravarasamaharshayastthe
Santhassa nandana mukhastvatha yogivarya:
Dhamanthike thavahi mangala vasthu hasthaa:
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

Lakshminivasa niravadya gunaika sindo:
Samsarasagara samuththaranaika setho
Vedanta vedya nijavaibhava bhakta bhogya
Sree Venkatachalapathe! thava suprabhatham

ltnam vnsnacnala pamerlna suprabhatham
Ye manava: prathidinam patithum pravrutha:
Thesham prabhatha samaye smruthirangabhhajam
Pragnyam paraartha sulabham paramam prasoothe

Kamalakucha choochuka kunkumatho
Niyatharunithathula neelathano
Kamalayatha lochana lokapathe
Vijayeebhava Venkatasaila pathe

Sachadhurmukha shanmukha panchamukha
Pram ukakhila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala saranidhe
Paripalayamam vrishasailapathe

Athivelathaya thava durvishahai
Ranuvela Kruthairaparada sathai:
Paritham thvaritham vrishasailapathe
Paraya krupaya paripahi Hare

Adhivenkata saila mudaramather
Janathabimathadhika danarathath
Paradevathaya gathithannigamai:
Kamaladayithtanna param kalaye

Kalavenuravavasa gopa vadhu
Sathakoti vrithath smarakoti samath
Prathivalla vikabhimathath sukhadhath
Vasudeva suthanna paramkalaye

Abhirama gunakara dasarathe
Jagadeka danurdhara dheeramathe
Raghunayaka Rama Ramesa vibho
Varadho bhava deva daya jaladhe

Avaneethanaya kamaneeyakaram
Rajaneechara charu mukhamburuham
Rajaneechara raja thamo mihiram
Mahaneeyamaham Raghuramamaye

Sumukham Suhrudam Sulabham sukhadam
Swanujam cha Sukhayamamogha
Saram Apahaya Raghudwaha manyamaham
Na kathnchana kanchana jathu bhaje

Vinaa Venkatesam nanatho nanatha:
Sadaa Venkatesam smarami smarami
Hare Venkatesa Praseeda Praseeda
Priyam Venkatesa Prayachha Prayachha

Aham doorathasthe padamboja yugma
Pranamechaya gathya sevam karomi
Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam
Prayachha prayachha prabho Venkatesa

Agnanina maya doshaanaseshan vihithan hare
Kshamasvathm kshamasvathvam
Seshasailasikhamane

Shri Venkatesha Prapathi

Eesanam jagothosya Venkatapathe:
rvishno: paraam preyaseem
Thadhwakshasthala nithyavasarasikam
thath kshanthi samvardhineem
Padmalankrutha pani pallavayugam
Padmasanasthaam Sriyam
Vathsalyadi gunojwalam Bhagavatheem
vande jaganmatharam

Sreeman krupajaianidhe krithasarvaloka
Sarvagna Saktanathavathsala sarvaseshin
Swamin susheela sulabhasritha parijatha
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Aanupurarpitha sujatha sugandhi pushpa
Sowrabhya Sowrabhakarow samasannivesow
Sowmyow sadanubhavanepi navanu bhavyow
Sree Venkatesa charanow saranam papadhye

Sadyo vikasi samudithvara saandra raga
Sourabhya nirbhara saroruha soumya vaartham
Samyakshu sahasa padeshu vilekhayanthow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Rekamayadwaja sudhakala saathapatra
Vajraamkrusamburuha kalpaka sanka chakrai:
Bhawyai ralankruthathalow parathathva chinnai:
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Thamrodara dyuthi parajitha padmaraagow
Baahyairmahobhi rabhi bhootha mahendra neelow
Udhyannakhamsubhi rudastha sasaanka bhasow
Sree Venkatessa charanow saranam prapadhye

Saprema bheethi kamalakara pallavabhyam
Samvahanepi sapadiklamamada dhanow
Kantha vavaangmanasa gochara sowkumaryow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Lakshmeemaheetha dhanuroopa nijanubhava
Neeladi divyamahisheekara pallavanam
Aarunya sankramanatha: kila saandra raagow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Nithyanamadvidhi sivadi kireetakoti
Prathyupthadeepta navarathna mahaprarohai:
Neerajanavidhi mudaramupada dhanow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Vishno: pade parama ithyuditha prasamsow
Yow madhwa uthsa ithi bhogyathayapyupaaththow
Bhooyasthathethi thava paanithala pradishtow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Parthaaya thathsadrusa saarathina thvayaiva
Yow darshithow swacharanow saranam vrajethi
Shoyopi mahyamihathow karadarsithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Manmoordhni kaaliyapane vikataataveshu
Sree Venkatadri sikhare sirasi srutheenaam
Chithepyananyamanasam samamahithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Amiana hrushyadavaneethala keernapushpow
Sree Venkatadri sikharabharanaya manow
Aanandithaakila manonayanow thavaithow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Praya: prasanna janatha prathamavagahyow
Mathu: sthanaviva sisoramrtuhayamanow
Prapthow parasparathulamathulantharowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Sathvotharaissathathasevya padambujena
Samsaratharaka dayadradruganchalena
Soumyopayanthru munina mamadarshithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye

Sreesa sriya ghatikaya thvadupaya bhave
Prapye thvayi swayamu peyathaya spuranthya
Nithyasrithaya niravadya gunayathubhyam
Syam kinkaroo Vrishagireesanajathumahyam

Shri Venkatesa Mangalasasanam

Sriyah kanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinam
Sri Venkata nivasaya Srinivasaya Mangalam.

Lakshmi savibhramaloka-subhru vibhrama chakshushe
Chakshushe SarvaloKanam Venkatesaya Mangalam.

Sri Venkatadri Sringagra-Mangalaha bharananghraye
Mangalanam nivasaya Venkatesaya Mangalam.

Sarvavayava soundarya Sampadha Sarvachethasam
Sada sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam.

Nithyaya niravadhyaya Sathyananda chidhathmane
Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam.

Swathassarvavide sarvasakthaye Sarvaseshine
Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam.

Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane
Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam.

Akalathathva masrantha mathmanamanu-pasyatham
Athripthya mritha rupaya Venkatesaya Mangalam.

Prayah swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina
Kripaya dhisathe Srimad-Venkatesava Mangalam.

Dhayamritha tharanginya-Stharangairiva Seethalaih
Apagaissinchalhe viswam Venkatesava Mannalam.

Sragbhushambara hetheenam Sushamava hamurthaye
Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam.

Sri Vaikunta virakthaya Swami Pushkarineethate
Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam.

Srimad sundarajamathru manimanasavasine
Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam.

Mangalasasana paraih madacharya Purogamaih
Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu, Mangalam.

No comments:

Post a Comment