Tuesday, November 10, 2009

Shri Lalitha Sahasranama Stotram

Lalita Sahasranama is the set of stotras containing 1000 names of Divine Mother Duurga, organised in the form of hymns.

Lalita Sahasranamam is a sacred text for the worship of Devi Lalita, and is also used in the worship of various forms- Durga, Kali, Lakshmi, Saraswati, Bhagavathi, etc. It is a principal text of Shakti worshippers. This Sahasranama is used in various modes for the worships as parayana (Recitations), archana, homa- etc.

These names are organised as hymns, i.e. in the way of stotras.According to the “Brahmanda Purana”, this is a dialogue between “Hayagriva” (an avatara of MahaVishnu ) and the great sage “Agastya Maharshi”.

According to the Shastras, chanting the “Lalitha sahasranama” leads one to the holy blessings of the Divine Mother Durga.

Asyashrilalita sahasranama stotras mahamantrasya, vashinyadi vagdevata

Rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava

Kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama

Shree lalita parameshari prasada sidhyardhe jape viniyogah

DHYANAM

Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat

Taranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham

Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratim

Saomyam ratna ghatasdha raktacharanam

Dhyayetparamanbikam

Arunam karuna tarangitakshim

Dhruta pashankusha pushpa banachapam

Animadibhi ravrutam mayukhai

Rahamityeva vibhavaye, bhavanim

Dhyayetpadmasanasdham vikasita

Vadanam padmapatrayatakshim

Hemabham pitavastram karakalita

Lasadhemapadmam varangim

Sarvalankarayuktam satata mabhayadam

Bhaktanamram bhavanim

Shree vidyam shantamurtim sakala suranutam

Sarvasanpatpradatrim

Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam

Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham

Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram

Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree

Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata -1

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita

Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala -2

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka

Nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala -3

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha

Kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita -4

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita

Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka -5

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika

Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana -6

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita

Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura -7

Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara

Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala -8

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh

Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada -9

Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala

Karpura-vitikamoda samakarsha digantara -10

Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi

Mandasmita prabhapura majatkamesha manasa -11

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita

Kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara -12

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita

Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita -13

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani

Nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei -14

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama

Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya -15

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati

Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita -16

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita

Manikya makuta kara janudvaya virajita -17

Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika

Guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita -18

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna

Padadvaya prabhajala parakruta saroruha -19

Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja

Marali mandagamana maha-lavanya shevadhih -20

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita

Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha -21

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika

Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita -22

Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee

Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee -23

Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava

Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita -24

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita

Asvarudadhishtitasva koti bhiravruta -25

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta

Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita -26

Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta

Jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga -27

Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita

Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka -28

Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita

Mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita -29

Vishukra pranaharana varahi viryanandita

Kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara -30

Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita

Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini -31

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih

Mahapashupatastragni nirdagdha surasainika -32

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka

Bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava -33

Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih

Shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja -34

Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee

Shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee -35

Mulamantratmika mulakutatraya kalebara

Kulamrutaikarasika kulasanketapaline -36

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini

Akula samayantasdha samayachara tatpara -37

Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini

Manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine -38

Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini

Sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee -39

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita

Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi -40

Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika

Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini -41

Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha

Shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini -42

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana

Shatodari shantimati niradhara niranjana -43

Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula

Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava -44

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya

Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara -45

Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara

Niraga ragamadhani nirmada madanashini -46

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee

Nirmama mamatahantri nishpapa papanashini -47

Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini

Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini -48

Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini

Nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha -49

Nistula nilachikura nirapaya niratyaya

Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada -50

Dushta-dura duracharashamani doshavarjita

Sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita -51

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada

Sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini -52

Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani

Mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya -53

Maharupa mahapujya mahapataka nashini

Mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih -54

Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala

Maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari -55

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana

Mahayaga kramaradya mahabhairava pujita -56

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini

Mahakamesha mahishi mahatripurasundari -57

Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei

Mahachatushashtikoti yogini ganasevita -58

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga

Charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara -59

Charachara jagannadha chakraraja niketana

Parvati padmanayana padmarga samaprabha -60

Panchapretasanasina panchabramha svarupini

Chinmaei paramananda vigynanaghanarupini -61

Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita

Vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika -62

Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita

Prushtikartri bramharupa goptri govindarupini -63

Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari

Sadashivanugrahada panchakrutya parayana -64

Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini

Padmasana bhagavati padmanabha sahedari -65

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih

Sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat -66

Aabramhakitajanani varvashrama vidhaeini

Nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada -67

Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika

Sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika -68

Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari

Anbika nadi nidhana paribramhendra sevita -69

Narayani nadarupa namarupa vivarjita

Hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita -70

Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana

Ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala -71

Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya

Rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata -72

Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya

Kalyani jagatikanda karunarasasagara -73

Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya

Varada vamanayana varunimadavihvala -74

Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini

Vidhatri vidajanani vishnu maya vilasini -75

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini

Kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita -76

Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala

Vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini -77

Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani

Sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika -78

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika

Tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha -79

Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini

Svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih -80

Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata

Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika -81

Kameshari prananadi krutagyna kamapujita

Shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita -82

Odyana pita nilaya nindu mandala vasini

Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata -83

Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita

Shadanga devata yukta shadgunya paripurita -84

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini

Nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini -85

Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari

Mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini -86

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini

Mahakameshanayana kumudahlada kaomudi -87

Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih

Shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari -88

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita

Aprameya svaprakasha manovachamagochara -89

Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika

Gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita -90

Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita

Nisima mahima nitya-yaovana madashalini -91

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh

Chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya -92

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari

Kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita -93

Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih

Shanti spastimati mantirnandini vignanashini -94

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini

Malini hansini mata malayachala vasini -95

Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika

Karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini -96

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita

Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini -97

Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana

Khatvangadi praharana vadanaika samanvita -98

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari

Amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari -99

Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya

Danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita -100

No comments:

Post a Comment