Sunday, August 12, 2012

Haladi Shrinivasa shetty

ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಮಲ ವೆಂದರೆ ನೀವೇ
ಇದು ನಿಮಗೊಬರಿಗೆ ಆದಾ ಅನ್ಯಾಯ ವಲ್ಲ ಇಡಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಜನತೆ ಗೆ ಅದ ಅನ್ಯಾಯ
ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬ ಲ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು
ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಾ ಅಣ್ಣಾ

No comments:

Post a Comment